Phần 2 : Xây dựng DHCP Server - Join Domain

Mục đích : cấp phát IP tự động cho các máy client
Cài đặt DHCP :

B1 : Mở Control Panel
B2 : Mở Add or Remove Programs
B3 : Trong Add or Remove Programs > Chọn Add/Remove Windows Component


B4 : Chọn Networking Services > chọn details


B5 : Chọn “Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)” > Ok > Next


B6 : Mở start > Program > Administrative tools > DHCP
B7 : chuột phải lên server.nhatnghe.local > Chọn Authorise


B8 : Chuột phải server.nhatnghe.local > Chọn New scope >


B9 : Màn hình welcome > chọn Next
B10 : Màn hình scope name : đặt tên scope : nhatnghe scope > Next


B11 : Điền dãy IP sẽ cấp cho mạng lan :
Start IP Adsress : 192.168.1.10
End IP address :192.168.1.254
Subnet mark : 255.255.255.0

( Tui không chọn cấp dãy IP 192.168.1.1 192.168.1.9 vì để dành cho trường hợp hệ thống phát sinh thêm server )


B12 : màn hình Add Excutions ( dùng khi không muốn cấp 1 IP nào đó trong dãy IP của scope )
Ở đây tui để mặc định vì không loại bỏ IP nào trong dãy IP này cả

B13 : Màn hình lease Duration ( thời gian sử dụng 1 IP ) > chọn Next


B14 : Màn hình Configure DHCP Options : chọn “Yes , I want to configure these option now” > chọn NextB15 : Màn hình Router (default gateway ) : Điền IP modem : 192.168.1.2 > Chọn Add > Next


B16 : Trong ô
Parent Domain : Nhatnghe.local
Server name : Nhatnghe.local > chọn Resolve
Trong ô IP address đã nhận đúng IP server > chọn Add


B17 : Màn hình Wins > Điền trong ô server name : Nhatnghe.local > Chọn resolve > Trong ô IP address đã nhận đúng IP server > chọn Add > NextB18 : Màn hình Activate > Chọn “Yes, I want to activate this scope now”
> Next > Finish


B19 : Quan sát kết quả đã add đủ các option trong DHCP


B20 : Cấu hình trên máy client để nhận IP từ server
Mở start > Settings > Network connections > chuột phải lên connection > chọn properties > double click vào “Internet Protocol TCP/IP” > Chọn 2 dòng :
• Obtain an IP address automatically
• Obtain DNS server address automatically


B22 : Vào command line đánh lệnh :
Ipconfig /Release : để xóa các thông tin IP cũ
Ipconfig /relnew
IP config /all > quan sát kết quả


Join máy client vào domain Nhatnghe.local

B1 : Chuột phải lên computer > chọn properties
B2 : Qua tab Computer name > chọn change


B3 : Trong phần member of > chọn Domain > điền tên domain : Nhatnghe.local > ok


B4 : Điền username và password của domain admin vào khung chứng thực > OK > restart lại máy
__________________


Nguồn: nhatnghe.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »