CƠ BẢN CÁC HÀM THỐNG KÊ TRONG EXCEL

Thống kê, thu thập Dữ liệu là một trong những việc làm thường xuyên có mặt ở bất cứ công việc thuộc lĩnh vực nào trong Xã Hội.
Trước kia, công việc này phần lớn được tiến hành thủ công, nhưng với sự phát triển của công nghệ, những công việc đó giờ đây được thực hiện phần lớn là trên máy móc. Có rất nhiều phần mềm khác nhau được sử dụng và có chức năng thống kê Dữ liệu, và MS EXCEL cũng là một trong những phần mềm hữu ích, giúp con người có thể thực hiện các công việc tính toán trên bảng tính, thực hiện rất nhiều các chức năng Lọc Dữ Liệu,  Dò tìm Dữ liệu, Tham chiếu dữ liệu và  Thống kê Dữ liệu…Sau đây, HOCEXCEL.ORG xin giới thiệu tới các bạn những hàm thống kê cơ bản hay dùng nhất trong EXCEL, cũng như cách sử dụng của các hàm thống kê  trong Excel cơ bản.

1. HÀM AVERAGE TRONG EXCEL

Cú pháp: AVERAGE(number 1, number 2…)
Chức năng: Trả về giá trị Trung bình cộng của các số number 1, number 2,…Hoặc Trả về giá trị trung bình của các giá trị số trong 1 vùng Dữ liệu.
Ví dụ 1:  AVERAGE(10,20,30) = 20
Ví dụ 2: Tính điểm Trung bình Học kỳ của Học sinh trong Bảng Dữ Liệu sau:
Các hàm thống kê trong Excel - Hàm AVERAGE

HÀM AVERAGE TRONG EXCEL

2. HÀM MAX TRONG EXCEL

Cú pháp: MAX(number 1, number 2,…)
Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất của number 1, number 2,…hoặc giá trị lớn nhất của cả 1 vùng Dữ liệu số
Ví dụ 1: MAX( 10,20,30)=30
Ví dụ 2: Dựa vào bảng trên ở Ví dụ 2 về hàm AVERAGE, Tìm điểm trung bình lớn nhất?
Công thức tại ô E16=MAX(F5:F14).
Kết quả như sau:
cac ham thong ke trong Excel - ham max

HÀM MAX TRONG EXCEL

3. HÀM MIN TRONG EXCEL

Cú phápMIN (number 1, number 2,…)
Chức năng: Trả về giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number 1, number 2,…hoặc giá trị nhỏ nhất của cả 1 vùng Dữ liệu số
Ví dụ 1: MIN( 10,20,30) = 10.
Ví dụ 2: Tìm điểm trung bình thấp nhất trong bảng đã cho ở ví dụ 2 hàm AVERAGE phía trên.
cac ham thong ke trong Excel - ham MIN

HÀM MIN TRONG EXCEL

4. HÀM COUNT TRONG EXCEL

Cú pháp: COUNT(value 1, value 2,…)
Chức năng: Đếm số ô có chứa dữ liệu số trong phạm vi.
Ví dụ: Đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong Bảng sau.

Các hàm thống kê trong Excel - Hàm COUNTHÀM COUNT TRONG EXCEL

5. HÀM COUNTA TRONG EXCEL

Cú pháp: COUNTA(value 1, value 2,…)
Chức năng: Đếm số ô có chứa dữ liệu trong phạm vi (Kể cả dữ liệu số và dữ liệu Text (Dạng chuỗi))
Ví dụ:
cac-ham-thong-ke-trong-excel-COUNTA

HÀM COUNTA TRONG EXCEL

6. HÀM SUM TRONG EXCEL

Cú pháp: SUM(number 1, number 2,…)
Chức năng: Trả về giá trị là tổng các giá trị number 1, number 2,…Hoặc trả về giá trị Tổng của 1 vùng dữ liệu số.
Ví dụ 1: SUM (10,20,30)= 60
Ví dụ 2: Tính tổng lương  Nhân viên trong Công ty.
cac-ham-thong-ke-trong-excel-sum

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »